OBCHODNÍ PODMÍNKY

OBCHODNÍ PODMÍNKY

1) VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
Kupující učiněním závazné objednávky stvrzuje, že akceptuje tyto obchodní podmínky pro dodávku objednaného zboží nebo služeb. Těmito obchodními podmínkami se řídí vztahy mezi kupujícím a prodávajícím. Obchodní podmínky jsou pro obě strany závazné.
2) OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ A SLUŽEB
Seznam vybraného zboží nebo služeb (opravy) bude sepsán do zakázkového listu nebo objednávky (kupní smlouvy) :
1) bud přímo v místě odběratele, kdy bude zároveň tato objednávka potvrzena oběma stranami a považována za závaznou
2) e-mailem, po písemné objednávce na e-mailové  adrese výrobce-dodavatele (v tomto případě bude dodavatelem vytvořena objednávka a  e-mailem zaslána k potvrzení odběrateli)
3) po telefonické dohodě (v tomto případě bude také, jako v bodu 2, dodavatelem vytvořena objednávka a e-mailem zaslána k potvrzení odběrateli)
Objednávka je zároveň návrhem kupní smlouvy, kdy samotná kupní smlouva posléze vzniká samotným dodáním zboží.
Zavazujeme se, že svým odběratelům budeme dodávat jen zboží v perfektním stavu a v souladu se specifikacemi či vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží vyhovujících daným normám, předpisům a nařízením platným na území České republiky. Součástí dodávky je i platný certifikát kvality a způsobilosti.

Objednávka musí obsahovat  :
1) DODAVATEL- VÝROBCE
Jméno společnosti  ( celé  jméno a příjmení)
Sídlo společnosti nebo kontaktní adresa dodavatele, telefonický kontakt
Identifikační číslo
2) ODBĚRATEL
název, adresa sídla
kontaktní osoba
telefonní číslo, e-mail
3) Ostatní
plátcovství DPH
způsob dopravy, balné, poštovné
termín dodání
cena za dopravu, celková cena
platební podmínky

3) ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY
objednávku lze do 12 hodin zrušit a to telefonicky, či e-mailem ze závažných důvodu. Stačí uvést jméno, e-mail a popis objednaného zboží či služby.
4) DOPRAVA, BALNÉ A POŠTOVNÉ
Objednané zboží dopravujeme těmito způsoby :
1) dopravou dodavatele (7 Kč/km)
2) zaslání na dobírku (cena balného a poštovného je uvedena v objednávce).
K dopravě zboží k zákazníkovi bude využito služeb soukromé přepravní firmy
(např. PPL, dopravce telefonicky kontaktuje zákazníka a domluví
přesný čas předání zásilky).
Částku za dopravu, balné a poštovné hradí v plné výši odběratel.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ! – CENA DOPRAVY
ZBOŽÍ PARROT – vzhledem k tomu, že náš e-shop nabízí různě velké a objemné zboží, bude Vám cena dopravy (Česká Pošta/ PPL) dopočtena s ohledem na Vámi objednané zboží a zaslána na Váš e-mail.
KABELKY kukuDESIGN – jednotné poštovné 90,-.

 

5) DODACÍ LHŮTA
Dodací lhůta bude dohodnuta předem a bude součástí objednávky, termín dodání je standardně 10-14 dnů, pokud nebude dohodnuto jinak. V případě, že některé zboží nebude možno ze závážných důvodů dodat v předem dohodnutém termínu, budeme vás neprodleně kontaktovat.
6) REKLAMACE A ZÁRUKA
Případné reklamace vyřídíme individuální dohodou a v souladu s platným právním řádem. Kupující je povinen zboží po jeho převzetí prohlédnout tak, aby zjistil případné vady a poškození. Případné vady je kupující povinen prodávajícímu nahlásit neprodleně. Za vady vzniklé přepravcem neručíme. Na veškeré zboží se vztahuje zákonná lhůta 24 měsíců, pokud není uvedeno jinak. Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady, ne na vady vzniklé běžným používáním, mechanickým poškozením, nesprávným použitím výrobku nebo vady vzniklé nesprávným skladováním. V těchto případech lze provést jejich opravy dle našeho aktuálního ceníku.
Postup při reklamaci:
1) informujte nás o reklamaci telefonicky, e-mailem, či písemně
2) připravte také doklad o nabytí reklamovaného zboží u naší firmy
Vaši reklamaci vyřídíme co nejrychleji, nejpozději do 30 dnů od jejího vzniku, tedy od převzetí zboží dodavatelem.

7) PLATBA A PLATEBNÍ PODMÍNKY
Za prodané výrobky nebo poskytnuté služby, budou fakturovány částky, uvedené v objednávce (kupní smlouvě), dle našich platných ceníků.
V případě oprav bude částka účtována dle skutečného rozsahu poškození a tím provedených prací, tato cena bude také odsouhlasena předem a bude součástí objednávky.
Pokud oprava překročí předem odhadnutou a v objednávce potvrzenou cenu (složitější oprava) , má dodavatel právo na navýšení částky, kterou neprodleně oznámí odběrateli a tuto skutečnost si vzájemně odsouhlasí, popřípadě při neadekvátním nárůstu ceny opravy, které by významně ovlivnilo konečnou cenu a obě strany nebudou chtít tuto změnu akceptovat – od opravy tohoto výrobku odstoupí.
Dodavatel- výrobce při předání zboží – služby, předloží zároveň za tyto fakturu.

Faktura obsahuje:
číslo faktury, peněžní ustav
obchodní název, jméno, adresu firmy, IČ – dodavatele
číslo účtu
plátcovství DPH
adresu odběratele, IČ ,kontaktní osobu, telef. č
den splatnosti
formu úhrady
datum vystavení faktury
datum uskutečněného zdanitelného plnění
soupis dodaných výrobků – služeb
cenu
cenu dopravy a částku celkovou
podpisy (popř. razítka) obou smluvních stran

Doba splatnosti:
Doba splatnosti jednotlivých faktur je 14 dní, pokud nebude dohodnuto jinak.
Pokud bude platba faktury opožděna, bude účtován poplatek z prodlení dle OZ ve výši 0,05% za každý den prodlení.

8) ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na našich webových stránkách, popř.  v  tištěné podobě, v den uzavření kupní smlouvy. Objednávka zákazníka je po svém potvrzení jako uzavřená smlouva mezi kupujícím a prodávajícím archivována za účelem jejího splnění a další evidence a její stav je přístupný kupujícímu. Objednávkou zákazník souhlasí se zasíláním obchodních sdělení a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.

Momentem uzavření kupní smlouvy kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky včetně ceny objednaného zboží uvedenou v potvrzené objednávce, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

Dodavatel a výrobce:
Firma: Maděrová Věra
IČ: 12989274
Nad Perchtou 1280, 511 01
(na této adrese je kancelář a provozovna)

Tel: +420 792 764 990
E-mail: info@kukudesign.cz

ZÁKONY A PŘEDPISY:

-zák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání
-zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů

V Turnově 1.1.2014